Meer informatie ?

Contact opnemen
Download hier de onderzoeksmogelijkheden voor Water
Download hier de normen voor Water

Goed (drink)water

Goed (drink)water is de eerste levensbehoefte voor u, maar ook voor uw dieren! Het water moet van goede kwaliteit en temperatuur zijn om uw dieren optimaal te laten presteren. Kewi Services constateert dat er weinig inzicht is in de wateropname en de waterkwaliteit op dierniveau. Ook constateert Kewi Services dat drinkwater momenteel een grote verspreider is van bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten in de veehouderij.

Slechte kwaliteit (drink)water

Slechte kwaliteit (drink)water kan voor uw dieren veroorzaken:

 • Verminderde wateropname
 • Achterblijvende technische resultaten
 • Uitscheidingsproblemen (o.a.diarree)
 • Bot problemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Prestatieproblemen
 • Spieraandoeningen
 • Besmetting met ziektekiemen

Oorzaken van verontreiniging kunnen o.a. zijn :

 • Breektanks of wateropslag
 • Uitvoering van de drinkwaterinstallatie
 • Kwaliteit materialen watersysteem
 • Doorstroomsnelheid watertemperatuur
 • Verontreinigende bron
 • Inzet medicijnen en andere toevoegingen
 • Waterdruk

Kewi Services kan op maat onafhankelijk advies geven en onderstaande diensten voor uw bedrijf verzorgen:

 • Risicoanalyse van bron tot dierniveau
 • Begeleiding voor optimaal in zetten van waterreiniging en desinfectiemiddelen
 • Advies aanleg bestaande en nieuwe(drink)watersystemen
 • Advies voor het beperken van vermorsing van drinkwater
 • Uitgebreide chemische en microbiologische wateranalyse mogelijkheden
 • Advisering bij water gerelateerde problemen
 • Optimalisatie en bewaking van de wateropname (watermanagement)

De chemische en microbiologische kwaliteit en temperatuur van het (drink)water moet hiervoor regelmatig gemonitord worden. Kewi Services kan u deze service compleet aanbieden en u hierbij begeleiden. Monstername, transport, analyse en advies alles binnen één bedrijf. Kewi Services geeft een objectief advies gericht op een optimaal resultaat voor u en/of uw dieren.

Achtergrondinformatie (water)

Chloride:

Natrium en chloride reageren tot natriumchloride, dat behoort tot de zouten. Door een teveel aan zouten verandert de smaak van het water. Hierdoor gaan de dieren minder drinken, waardoor ze weer minder voer opnemen en minder presteren. Bovendien kan een overmaat van zouten leiden tot diarree.

Clostridium:

Bij verstoring van de darmflora kan overmatige groei optreden waardoor diarree al dan niet met complicaties kan ontstaan.

Coccidiose:

Is een parasiet die lange tijd kan overleven in de omgeving. Gaat vaak gepaard met waterige diarree, achterblijvende groei en sterfte.

Coliforme bacteriën:

Bacteriën die gebruikt worden als indicatoren van verontreinigingen en pathogenen als ze in water gevonden worden. Coliforme bacteriën als E.Coli en Salmonella kunnen diarree veroorzaken. De ernst van de diarree is afhankelijk van de soort bacterie, het immuunsysteem van het dier en de hoeveelheid bacteriën die door het lichaam geabsorbeerd wordt. Als de bacteriën in de bloedbaan komen zijn de gevolgen groter dan wanneer alleen het maagdarmkanaal geïrriteerd wordt.

Enterobacterie:

Bevat een grote familie bacteriën waaronder ook de bekende Salmonella en E-coli behoren.

Enterococcen:

Zijn bacteriën die normaal voorkomen in het darmkanaal van mens en dier. Er zijn echter Enterococcensoorten die tot problemen kunnen leiden. Enterococcen kunnen onder andere kreupelheid, slechte groei en verhoogde uitval veroorzaken.

E.S.B.L.

Staat voor Extended Spectrum Beta Lactamase.  Het vormt een grote groep van stoffen die bepaalde groepen antibiotica onschadelijk kunnen maken.

Eschericha coli (E. coli):

Een Coliformbacterie die vaak in verband wordt gebracht met menselijk en dierlijk afval en gevonden wordt in de darmen. Deze bacterie wordt bij gezondheidsinstituten en privé-laboratoria gebruikt om de zuiverheid van het water te meten.

Facultatieve bacteriën:

Bacteriën die zowel onder aërobische als anaërobische omstandigheden kunnen leven.

Gisten:

Gisten kunnen bederf van voedsel veroorzaken. De gisten kunnen toxine’s vormen die schadelijk zijn voor het dier.

Hardheid:

Een te hoge hardheid van het water kan leiden tot verstopping van de drinkwaterinstallatie. Hierdoor kan de watergift flink afnemen.

Kalium:

Een teveel aan kalium vermindert de magnesiumabsorptie. Een ernstig tekort aan magnesium kan leiden tot spiersamentrekkingen en krampen.

Humuswater:

Geeft een helder gelige kleur aan water wat duidt op humusrijk water. De combinatie van ijzer en oud organisch materiaal (plantenresten) zijn hiervan de oorzaak. Vaak is het water iets zuur en is het verder niet schadelijk.

IJzer:

IJzer zet zich af tegen de leidingen, drinknippels, et cetera. Een te hoog ijzergehalte kan leiden tot verstopping van de drinkwaterinstallatie, waardoor de watergift afneemt. IJzer bepaalt daarbij ook deels de smaak van water. Door een te hoog ijzergehalte kunnen de dieren minder gaan drinken.

Kalk:

Een veelgebruikte waterbehandelingschemicalie. Kalk kan afgezet worden en leiden tot verstopping van drinkwaterinstallaties, nadat het met calcium gereageerd heeft om kalkaanslag te vormen.

Kalium:

Een te hoog kaliumgehalte staat opname van magnesium in de weg. Een tekort aan magnesium kan spiersamentrekkingen en kramp veroorzaken.

Magnesium:

Wordt ook wel antistress-mineraal genoemd. Dit mineraal is een belangrijke voedingsstof voor de hersenen. Het verhoogd de weerstand tegen stress.

Mangaan:

Mangaan kan neerslaan op de leidingen en drinknippels. Een te hoog mangaangehalte leidt tot verstopping van de drinknippels. Bovendien geeft het een metaalachtige smaak aan het water, wat kan leiden tot verminderde wateropname.

Micro-organismen:

Organismen die zo klein zijn dat ze alleen met een microscoop waargenomen kunnen worden, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels of gisten.

MRSA :

Is een antibioticaresistente vorm van Staphlococcus aureus en komt wijdverspreid voor in de veehouderij.  Doordat MRSA bacteriën multiresistent zijn, kunnen veel soorten antibiotica de bacteriën niet meer remmen in hun groei of doden. Dat maakt infecties door MRSA moeilijk te behandelen.

Mycoplasma:

Een geslacht met de kleinste vrij levende bacteriën als veroorzaker van o.a.longontsteking. De afwezigheid van een celwand maakt ze ongevoelig voor betalactamantibiotica (zoals penicilline).

Natrium:

Natrium en chloride reageren tot natriumchloride, dat behoort tot de zouten. Door een teveel aan zouten verandert de smaak van het water. Hierdoor gaan de dieren minder drinken, waardoor ze weer minder voer opnemen en minder presteren. Bovendien kan een overmaat van zouten leiden tot diarree.

Nitraat:

Bacteriën zetten nitraat om in nitriet. Een te hoog nitrietgehalte kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.

Nitriet:

Bacteriën zetten nitraat om in nitriet. Een te hoog nitrietgehalte kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.

Nitrificatie:

Een biologisch proces, gedurende welke nitrificerende bacteriën giftig ammonia omzetten in het minder schadelijke nitraat.

Omgekeerd Osmose proces:

Het Omgekeerde Osmose (OO) proces gebruikt een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen, pyrogenen, submicro colloïdale materie, virussen, en bacteriën van water te scheiden. Dit proces wordt ‘omgekeerde’ osmose genoemd, omdat het druk vereist om puur water door een membraan te persen, terwijl alle onzuiverheden achterblijven.

Organisch materiaal:

Stoffen bestaande uit (dode) planten of dierlijke materie, met een koolwaterstofstructuur.

Osmose:

Watermoleculen die op natuurlijke wijze door membranen gaan naar de kant met de grootste concentratie opgeloste onzuiverheden.

Pathogenen:

Ziekte-veroorzakende micro-organismen.

pH:

De waarde die bepaalt of een stof zuur, neutraal of basisch is. De pH wordt berekend met het aantal waterstofionen dat aanwezig is. Het wordt gemeten op een schaal van 0 tot 14, waarbij 7 voor ‘neutraal’ staat. Wanneer de pH-waarde onder de 7 ligt, wijst dit erop dat een stof zuur is, pH-waarden boven 7 wijzen erop dat een stof basisch is. De pH-waarde heeft grote invloed op de oplosbaarheid van bepaalde stoffen. Bij een lage pH kunnen veel zouten opgelost worden in het water. Bij een hoge pH is de omzetting van ammonium naar ammoniak groter. Bovendien kan een lage pH de leidingen aantasten.

Probiotica:

Is een voedingsmiddel met levende micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderende werking wordt toegeschreven. Het zijn levende micro-organismen die wanneer in voldoende hoeveelheden toegediend een gunstig effect hebben op de gastheer.

Redox:

Afkorting voor reductie/oxidatiereacties. Redoxreacties zijn een aantal reacties van stoffen waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De stof die de elektronen ontvangt wordt de oxiderende stof genoemd.

Salmonella:

Bacterie die vaak symptoomloos aanwezig  is op bedrijven. Kan koorts en gelige diarree veroorzaken en acute sterfte bij bijvoorbeeld vleesvarkens > 50 kg.

Schimmels:

Bekend als de pluizige gekleurde plekken. Sommige schimmels vormen al voordat hun groei zichtbaar is giftige stoffen.

Staphylococcen:

Grampositieve bolvormige bacterie die bij iedereen voorkomt in de huidflora. Stafylococcus aureus is bekend als veroorzaker van wondinfecties en voedselvergiftiging.

Streptococcen:

Is een varkensziekte waarmee ook mensen besmet kunnen raken. In Nederland overlijdt 1 op de 34 bekende gevallen.  Bij varkens is het de meest voorkomende oorzaak van hersenvliesontsteking.  Veel soorten Streptococcen zijn ziekteverwekkers. Ze veroorzaken onder andere bacteriële gewrichtsontsteking.

Sulfaat:

Hoge concentraties sulfaat in het water kunnen diarree veroorzaken. Anorganisch sulfaat (natriumsulfaat) veroorzaakt waarschijnlijk in hoeveelheden tussen de 1.600 en 1.800 mg/liter water diarree bij biggen.

Virussen:

De kleinste op dit moment bekende levensvorm, die geen cel bezitten. Ze leven in de cellen van dieren, planten en bacteriën en veroorzaken vaak ziekten. Ze bestaan uit een chromosoom dat omringd wordt door een proteïneschaal.

Waterstofperoxide:

Bestaat uit de elementen zuurstof en waterstof en is een middel om water te desinfecteren. Waterstofperoxide is een krachtig oxideermiddel.

Zuurstof:

Zuurstof is in water oplosbaar en kan gunstig zijn in drinkwater. Omdat zuurstof heel reactief is, kan het schadelijke stoffen afbreken of als bleekmiddel functioneren.

Zwavel:

De geur van rotte eieren duidt op de aanwezigheid van zwavel. Zwavelachtige elementen zijn giftig en leiden tot agressie bij dieren, staartbijten en vechten

Het Varken van Morgen

Kewi Services geeft onafhankelijk advies op het gebied van drinkwater, veevoer en omgeving. Doordat wij ons eigen laboratorium hebben kunnen wij snel de resultaten van uw water-, voer-, lucht- en/of oppervlaktemonsters aan u terug koppelen. In het kader van drinkwateronderzoek voor “het Varken van Morgen” biedt Kewi Services u vier abonnementen aan:

 

Abonnement 1:

Volledige ontzorging, vier monsternames  per jaar door Kewi Services.
– 1 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor chemisch en bacteriologisch onderzoek.
– 3 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor bacteriologisch onderzoek.

Abonnement 2:

Gedeeltelijke ontzorging. Één monstername door Kewi Services en drie postpakketten per    jaar.
– 1 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor chemisch en bacteriologisch onderzoek.
– 3 keer per jaar verstuurt Kewi Services een pakket per post voor bacteriologisch
onderzoek. De ondernemer neemt zelf deze drie watermonsters en stuurt ze per post terug.

Abonnement 3:

Drie monsternames per jaar door Kewi Services.
– 3 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor bacteriologisch onderzoek.
– 1 keer per jaar regelt de ondernemer zelf de monstername en analyse voor het chemisch en
bacteriologisch onderzoek.

Abonnement 4:

Kewi Services verstuurt drie postpakketten per jaar.
– 3 keer per jaar verstuurt Kewi Services een pakket per post voor bacteriologisch
onderzoek. De ondernemer neemt zelf deze drie watermonsters en stuurt ze per post terug.
– 1 keer per jaar regelt de ondernemer zelf de monstername en analyse voor het chemisch en
bacteriologisch onderzoek.

Alle door Kewi Services genomen en/of toegestuurde monsters worden door een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium onderzocht. De resultaten worden door Kewi Services teruggekoppeld.

* Monsterpakketten worden per briefpost verstuurd. De portokosten voor de retourzending zijn inbegrepen.
* Het chemisch onderzoek omvat: zuurtegraad (pH), ammonium, nitriet, nitraat, chloride, natrium, sulfaat, ijzer, mangaan, hardheid.
* Het bacteriologisch onderzoek omvat: schimmels en gisten, E. coli, totaal kiemgetal.

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met laboratorium@kewiservices.nl of bel 0412-475993.

Contactformulier

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Bedankt! De aanvraag is verzonden.
Er ging iets mis. Probeer het later opnieuw.