Mest

Mest

 

Achtergrondinformatie (Mest)

Drijfmest: Drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest van dierlijke oorsprong.
Mest: Mest bestaat over het algemeen uit min of meer verteerde dierlijke uitwerpselen al of niet vermengd met stro. Het wordt gebruikt om de bodem vruchtbaarder te maken.
Urine: Urine is een lichaamsvloeistof met afvalstoffen, overtollige stoffen die door mensen en andere gewervelden via de urinewegen wordt afgescheiden.
Stikstof: Stikstof is het meest bekende voedingselement in mest. Planten nemen voornamelijk nitraat op voor hun stikstofvoorziening. Stikstof is nodig voor de groei van alle groene delen en vorming van plantaardige eiwitten.De gebruiksnormen voor stikstof zijn gebaseerd op de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof maximaal mag worden aangevoerd om de landbouwgrond die op dat moment in gebruik is te bemesten. De maximale hoeveelheid stikstof is afhankelijk van de norm die bij het gewas en de grondsoort hoort waarop geteeld wordt en van de totale oppervlakte landbouwgrond die dat jaar in gebruik is.
Gebruikersnormen: Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden dierlijke mest, stikstof en fosfaat gebruiken. Zie gebruiksnormen 2017
Fosfaat: P2O5 Het element fosfor wordt in de bodem teruggevonden in fosfaat en wordt ook in deze vorm door de planten opgenomen.De totale fosfaatgebruiksruimte wordt bepaald aan de hand van de totale oppervlakte die in gebruik is. Tevens wordt er gekeken naar de hoeveelheid fosfaat die in de bodem van de betreffende grond aanwezig is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar drie categorieën: laag, neutraal en hoog.
Fosfor: Fosfor is een element (P). Omrekening naar Fosfaat is keer 2.29
Kali: Kali (K) is een element. Voor omrekening naar Kalium (K2O) moet men het vermenigvuldigen met 1.2.
Kalium: Kalium is, in tegenstelling tot stikstof en fosfaat, geen bouwstof, maar beïnvloedt de stevigheid van de plant.
Vaste mest Vaste mest of stapelbare mest afkomstig van dierlijke oorsprong. Ook wel stalmest genoemd.
Zwavel: Zwavel is nodig voor de aanmaak van eiwitten en aminozuren in planten en heeft invloed op de waterhuishouding.